Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (GDPR)

Splošno

TEHNOMARKET d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skiadu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tern, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

TEHNOMARKET d.o.o., se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skiadu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ail kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je TEHNOMARKET d.o.o., Ulica 15.maja 23, Koper, e-naslov info@tehnomarket.si, telefonska številka: 05 90 21 031.

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov je Maja Ogrizek.

Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bill posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Obisk spletne strani:

Ob vsakem obisku spletne strani podjetja Tehnomarket d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika kot so IP številka in čas obiska. Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Pošiljanje povpraševanja:

Na naši spletni strani lahko izpoinite spletni obrazec, s katerim oddate vase povpraševanje za opravo storitev. V ta namen naziv organizacije od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoijen način:

 • ime in priimek all naziv,
 • e-naslov,
 • naslov,
 • telefonska številka,
 • podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko to spletne strani all so kako drugače sporočeni TEHNOMARKET d.o.o., se zbirajo z namenom opravijanja osnovne dejavnosti prodaje artiklov in storitev in sicer za odgovor na vase povpraševanje, za pripravo ponudbe, za pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje pogodbe. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši še na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne žlite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

Prijava na novice:

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko TEHNOMARKET d.o.o. preko elektronske pošte ali telefona obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, o morebitnih akcijah ali o nagradnih igrah, ki so neposredno vezane na TEHNOMARKET d.o.o. all njene storitve. 0 novostih vas bomo predvidoma obveščali enkrat mesečno.

Ti podatki se obdelujejo na podiagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki .Vaše pravice.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podiagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabijeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uniečnja spisov in nosilcev podatkov;

-ponudnikom storitev informacijske tehnoiogije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

-administratorju in skrbniku spletne strani.

Obdobje hrambe

Zagotavljamo yam, da vase podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bill posamezni podatki zbrani in nadalje uporabijeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbo se hranijo se 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;

-vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski all davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tern času je obdelava podatkov omejena.

Način varstva vaših podatkov

TEHNOMARKET d.o.o. se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. TEHNOMARKET d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalni§ki obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno all nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje all dostop do vaših osebnih podatkov. Zaščeiteni smo s požarnim zidom

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bill podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Ker obstajajo na spletni strani TEHNOMARKET d.o.o. določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo TEHNOMARKET d.o.o., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Vaše pravice

TEHNOMARKET d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, all nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino "ODJAVA" na elektronski naslov: info@tehnomarket.si . Ce ne želite več prejemati obvestil po telefonu, nam to lahko javite na telefonsko §tevilko: 05 90 21 031.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu TEHNOMARKET d.o.o.:

 • potrdi, all se podatki v zvezi z njim obdelujejo all ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje all kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bill ali jim Bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehnionih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netoonih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogooi dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temeiji na zakonitem interesu upravljavca, vkijučno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berijivi obliki all jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega prekiica

-poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prayv tako bo naziv organizacije posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

TEHNOMARKET d.o.o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov all na vaše zahteve za uveljavijanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri TEHNOMARKET d.o.o. in/all pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Kontaktna oseba: Maja Ogrizek

Telefonska §tevilka: 05 90 21 031

Elektronski naslov: info@tehnomarket.si

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. lz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

V Kopru, dne 01.11.2018

Prijava na e-novice